Chúng tathường xóa những tài liệu mà ta không đề nghị nữa bởi cách bấm chuột phải và nhấn "Delete", nhưng bằng phương pháp này thì thực ra file chỉ được dịch rời vào "thùng rác" của máy tính còn chưa xóa hẳn. Ngay cả khi chúng ta làm trống thùng rác rến thì những file đó vẫn còn đó nằm vào ổ cứng dưới dạng 1 file "chết". Với
Eraserthì bọn chúng tacó thể trọn vẹn yên trung khu là dữ liệu của công ty xóa đi sẽ không còn thể khôi phục lại được.

Bạn đang xem: Cách dùng delete và erase


Tải và thiết đặt phần mềm ứng dụng trên đồ vật tính. (Tải về trên file đi kèm ở cuối nội dung bài viết này)

Cách 1: Xóa cấp tốc với Eraser

Bước 1:Chuột cần vào file hoặc folder cần xóa, chọnEraser ---> Erase

*

Bước 2:ClickYesđể xóa

*

Cách 2: sinh sản từng Task để thực hiện xóa.

Bước 1:Khởi động Eraser, từ bỏ giao diện thiết yếu chọn vào hình mũi tên rồi chọnNew Task(Ctrl + N)

*

Bước 2:Tại đây các bạn đặt tên mang đến Task tại ôTask Namevà lựa lựa chọn 1 trong các hình thức xóa:

- Run manually

- Run immediately

- Run on restart

- Recurring

Sau kia ClickAdd Datađể lựa chọn tài liệu cần xóa

*

Bước 3:Tại đây lịch trình sẽ cho mình nhiều lựa chọn: - File:Xóa file dữ liệu

- Files in Folder:Xóa file và xóa folder rỗng.

- Recycle Bin:Xóa dữ liệu trong thùng rác

- Unused disk space:Xóa cần thiết khôi phục

- Secure move:Di chuyển tài liệu tới folder khác

- Drive/Partition:Xóa Drive hoặc phân vùng.

Sau đó Click chọnOkđể thực hiện xóa dữ liệu trong phầnSettings

*

Như vậy với chỉ dẫn trên thì bọn chúng tacó thể áp dụng chương trình Eraser nhằm xóa vĩnh viễn dữ liệu không thể phục hồi hoặc khôi phục.

Trong bài viết này

Azure Dev
Ops Services | Azure Dev
Ops vps 2022 - Azure Dev
Ops vps 2019 | TFS 2018
 

If you have a project that"s no longer valid, you can delete it from your organization or collection in Azure Dev
Ops. Or, if you are migrating from an on-premises Azure Dev
Ops server to Azure Dev
Ops Services, you"ll need to lớn delete project(s). Deleting projects also helps lớn simplify navigating khổng lồ only those projects that are in use.


Caution

Deleting projects from the web portal generate a soft-delete where projects get permanently deleted if not restored within 28 days. Projects deleted from the on-premises Azure Dev
Ops Administration Console undergo a hard delete và cannot be restored. For more information on restoring projects, see Restore a project. If you want to lớn access project data while the project is deleted (without restoring it) you should save project data.


Caution

Deleting projects in TFS 2018 is permanent. All projects deleted from the on-premises TFS 2018 undergo a hard delete & cannot be restored.


Use your website browser to lớn perform a soft-delete. After 28 days, projects will be permanently deleted if not restored within that time.


Sign in to lớn your organization (https://dev.azure.com/yourorganization).

Select

*
Organization settings.

*

Select Projects, và then kiểm tra one or more projects lớn delete. Select Delete.

*

Confirm deletion by entering the project name, & then select Delete in the popup screen.

*


Choose the

*
gear icon to xuất hiện Collection Settings.


*


*


Your project is deleted and can be restored up khổng lồ 28 days afterward. Your deleted project is removed from your projects list.


Use the Azure Dev
Ops Administration Console to perform a hard delete. Projects are permanently deleted and not subject to lớn restoration.

Using the administration console, you can delete a project from a project collection. Afterwards, you"ll need to manually delete any associated reports & Share
Point project portal. Or, you can use the TFSDelete
Project command line tool khổng lồ delete all artifacts.

Xem thêm: Bảng Chiều Cao Cân Nặng Trẻ 8 Tháng Tuổi Nặng Bao Nhiêu Kg? Bé 8 Tháng Tuổi Nặng Bao Nhiêu Kg Là Đạt Chuẩn

If you"re not a thành viên of one or more of the following administrator groups, get permissions now:

Team Foundation Administrators group (required).

SQL server System Administrators group (required).

Farm Administrators group for Share
Point Products (required when your deployment uses Share
Point Products).

Open the administration console và delete the project from its project collection.

*

Choose whether lớn delete external data associated with the project and then start the delete action.

*

(Optional) To nhận xét the status of the delete action, open the Status tab.

To reviews the details of the delete action, you can mở cửa the log file from either the Status tab or Logs tab.


You can delete a team project with the az devops project delete command. Khổng lồ get started, see Get started with Azure Dev
Ops CLI.

az devops project delete --id <--org> <--yes> Parametersorg: Azure Dev
Ops organization URL. You can configure the default organization using az devops configure -d organization=ORG_URL. Required if not configured as default or picked up using git config. Example: --org https://dev.azure.com/My
Organization
Name/.yes: Don"t prompt for confirmation.Example
The following command deletes the team project with the specified ID without prompting you for confirmation.

az devops project delete --id 9a61d475-b1a7-4da7-b9db-80df15ac985c --yes
Azure Dev
Ops CLI commands aren"t supported for Azure Dev
Ops vps on-premises.


Delete reports that remain after deleting a project

If your project used SQL vps reporting and you didn"t delete external artifacts, you can delete the reports using SQL server Report Manager. From the project collection page, delete the thư mục that corresponds lớn the deleted project.

*


Q: What if the delete kích hoạt doesn"t finish?

A: nhận xét the status & log files for the delete action. Mở cửa the Status tab and for Deleted, reviews the additional information in parentheses, and take the indicated action.

(Processing) means that the process has started & is in progress.

(Pending) means that the deletion process has started from a client application. The deletion might be in progress or might have failed. Because the process was started from a client application, the vps can"t accurately report the status of the deletion.

If a project deletion remains pending for a long time, try khổng lồ delete the project again from the administration console.