C&#x
F4;ng bố quyết định của Chủ tịch nước về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - Ng&#x
E0;y 23/11, T&#x
F2;a &#x
E1;n nh&#x
E2;n d&#x
E2;n tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ c&#x
F4;ng bố v&#x
E0; trao c&#x
E1;c quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức danh Thẩm ph&#x
E1;n cao cấp, Thẩm ph&#x
E1;n trung cấp v&#x
E0; Thẩm ph&#x
E1;n sơ cấp.


*

Nghệ An c&#x
F3; t&#x
E2;n Chủ tịch, Ph&#x
F3; Chủ tịch HĐND tỉnh

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - S&#x
E1;ng 4/7, HĐND tỉnh Nghệ An kh&#x
F3;a XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đ&#x
E3; tổ chức phi&#x
EA;n họp thứ nhất để tiến h&#x
E0;nh bầu c&#x
E1;c chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.


*

C&#x
F4;ng bố quyết định của Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - S&#x
E1;ng 28/6, tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp h&#x
E0;nh Đảng bộ tỉnh Nghệ An kh&#x
F3;a XIX đ&#x
E3; c&#x
F4;ng bố Quyết định của Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng chỉ định nh&#x
E2;n sự thâm nhập Ban Chấp h&#x
E0;nh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.


*

Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nh&#x
E2;n sự C&#x
F4;ng an nh&#x
E2;n d&#x
E2;n

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) – Ban Thường vụ Tỉnh ủy H&#x
E0; Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy C&#x
F4;ng an Trung ương vừa tổ chức hội nghị c&#x
F4;ng bố v&#x
E0; trao c&#x
E1;c quyết định của Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ.


*

Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng chỉ định nh&#x
E2;n sự mới

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - S&#x
E1;ng 13/8, tại Hội nghị Ban Chấp h&#x
E0;nh Đảng bộ tỉnh Nghệ An đ&#x
E3; c&#x
F4;ng bố Quyết định của Ban B&#x
ED; thư chỉ định Ủy vi&#x
EA;n Ban Chấp h&#x
E0;nh Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020.


*

C&#x
F4;ng an tỉnh Nghệ An c&#x
F3; t&#x
E2;n Gi&#x
E1;m đốc

Ph&#x

(Chinhphu.vn) - Ng&#x
E0;y 27/6, C&#x
F4;ng an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ c&#x
F4;ng bố quyết định của Bộ trưởng Bộ C&#x
F4;ng an về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ.


Trao quyết định bổ nhiệm Gi&#x
E1;m đốc C&#x
F4;ng an tỉnh H&#x
E0; Tĩnh

Ph&#x

(Chinhphu.vn) - Chiều 26/6, tại C&#x
F4;ng an tỉnh H&#x
E0; Tĩnh, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy vi&#x
EA;n Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ C&#x
F4;ng an đ&#x
E3; chủ tr&#x
EC; buổi lễ c&#x
F4;ng bố quyết định của Bộ trưởng Bộ C&#x
F4;ng an về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ.


Triển khai quyết định nh&#x
E2;n sự của Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - Ng&#x
E0;y 24/3, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ c&#x
F4;ng bố quyết định của Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ; b&#x
E0;n giao nhiệm vụ Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ năm 2016 - 2021.


&#x
D4;ng Nguyễn Đức Trung l&#x
E0;m Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) -&#x
A0;S&#x
E1;ng 18/3, HĐND tỉnh kh&#x
F3;a XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức&#x
A0;kỳ họp thứ 13 để thực hiện c&#x
F4;ng t&#x
E1;c nh&#x
E2;n sự thuộc thẩm quyền.


C&#x
F4;ng bố quyết định của Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) – Tỉnh ủy Nghệ An vừa tổ chức hội nghị c&#x
F4;ng bố c&#x
E1;c quyết định của Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ.


Ban B&#x
ED; thư điều động Thứ trưởng Bộ KH&ĐT giữ chức Ph&#x
F3; B&#x
ED; thư Tỉnh ủy

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) – Ng&#x
E0;y 5/3, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị c&#x
F4;ng bố quyết định của Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ.


Ban B&#x
ED; thư chỉ định nh&#x
E2;n sự mới

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) – Tại Hội nghị Ban Chấp h&#x
E0;nh Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Nghệ An đ&#x
E3; c&#x
F4;ng bố c&#x
E1;c quyết định của Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ.


Chủ tịch ủy ban nhân dân Nghệ An được bầu giữ chức B&#x
ED; thư Tỉnh ủy

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) -&#x
A0;&#x
D4;ng Th&#x
E1;i Thanh Qu&#x
FD;, Chủ tịch ubnd tỉnh Nghệ An vừa được bầu giữ chức vụ B&#x
ED; thư Tỉnh ủy Nghệ An với số phiếu t&#x
E1;n th&#x
E0;nh 100%.


Bổ nhiệm nh&#x
E2;n sự: Cần Thơ, Nghệ An, Hưng Y&#x
EA;n, Tuy&#x
EA;n quang quẻ

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) – Th&#x
E0;nh phố Cần Thơ v&#x
E0; c&#x
E1;c tỉnh: Nghệ An, Hưng Y&#x
EA;n, Tuy&#x
EA;n quang đãng vừa tổ chức c&#x
F4;ng bố v&#x
E0; trao c&#x
E1;c quyết định về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ.


C&#x
F4;ng bố quyết định nh&#x
E2;n sự của Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Lễ c&#x
F4;ng bố Quyết định của Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ ph&#x
EA; chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Ph&#x
F3; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ năm 2016 – 2021.


Điều động, bổ nhiệm nh&#x
E2;n sự Qu&#x
E2;n đội, VKSNDTC

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) – Viện Kiểm s&#x
E1;t nh&#x
E2;n d&#x
E2;n tối cao, Bộ Chỉ huy Qu&#x
E2;n sự tỉnh Nghệ An vừa tổ chức c&#x
F4;ng bố, triển khai c&#x
E1;c quyết định về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ.


Trao quyết định của Bộ Ch&#x
ED;nh trị, Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - Chiều 9/10, ubnd tỉnh Nghệ An đ&#x
E3; tổ chức Lễ c&#x
F4;ng bố v&#x
E0; trao c&#x
E1;c quyết định của Bộ Ch&#x
ED;nh trị v&#x
E0; Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ.


&#x
D4;ng Th&#x
E1;i Thanh Qu&#x
FD; giữ chức Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Chỉ đạo, quyết định của Ch&#x
ED;nh phủ - Thủ tướng Ch&#x

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ vừa ph&#x
EA; chuẩn kết quả bầu cử bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.


Nghệ An c&#x
F3; t&#x
E2;n Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - Đồng ch&#x
ED; Th&#x
E1;i Thanh Qu&#x
FD; được bầu cử giữ chức Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 – 2021 rứa cho đồng ch&#x
ED; Nguyễn Xu&#x
E2;n Đường nghỉ hưu theo chế độ.


Chỉ đạo, điều h&#x
E0;nh của Ch&#x
ED;nh phủ, Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ ng&#x
Hạnh ph&#x
FA;c trở về qu&#x
EA; hương đ&#x
F3;n Tết c&#x
F9;ng những chuyến cất cánh Vietjet
Ph&#x
F3; Thủ tướng Trần Lưu quang quẻ tặng qu&#x
E0; Tết gia đ&#x
EC;nh ch&#x
ED;nh s&#x
E1;ch, hộ ngh&#x
E8;o tỉnh Ninh Thuận
Ph&#x
F3; Thủ tướng L&#x
EA; Minh Kh&#x
E1;i tiếp CEO Hiệp hội C&#x
F4;ng nghiệp b&#x
E1;n dẫn Hoa Kỳ
Tăng độ bao phủ BHXH, BHYT, mở rộng lưới phúc lợi

Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Sâm

Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - ba Đình - Hà Nội;

Điện thoại: Văn phòng: 080.43162;

bạn dạng quyền ở trong Báo năng lượng điện tử cơ quan chỉ đạo của chính phủ - Cổng thông tin điện tử chính phủ.

Ghi rõ mối cung cấp "Cổng tin tức điện tử chính phủ", "Báo điện tử chính phủ" hoặc "www.chinhphu.vn" khi chế tạo lại thông tin từ những nguồn này.

(chuyenly.edu.vn) - sáng sủa 13/1, đồng minh Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư tỉnh ủy, trưởng phi hành đoàn ĐBQH, quản trị HĐND tỉnh giấc tiếp công dân phiên định kỳ tháng 1/2023.
*

Toàn cảnh phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy


Dự phiên tiếp công dân bao gồm các bè bạn Ủy viên Ban thường xuyên vụ tỉnh ủy: Lê Đức Cường - trưởng phòng ban Tổ chức thức giấc ủy; Ngọc Kim phái mạnh - trưởng phòng ban Dân vận tỉnh giấc ủy; hồ nước Lê Ngọc - trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó chủ tịch Thường trực ubnd tỉnh, lãnh đạo những ban, sở, ngành với địa phương liên quan.

Bạn đang xem: Thái thanh quý con ai


Ông Phan Trọng Nguyên, khối 8, phường Trung Đô, TP. Vinh kiến nghị hủy quy hoạch so với khu vực 2 của dự án xây dựng chợ ước Thông để gia đình sửa sang, có tác dụng lại nhà bình ổn cuộc sống.

Xem thêm: Cách Dùng Facebook Trên Máy Tính Win 7 & 10 (Pc) Đơn Giản 2022

*

Ông Phan Trọng Nguyên, khối 8, phường Trung Đô, tp Vinh phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Hiện nay, khu vực 1 đang được cung cấp Giấy ghi nhận quyền thực hiện đất cho chủ đầu tư và doanh nghiệp đã nộp tiền thực hiện đất; còn khu vực 2 (nơi có nhà và các tài sản trên đất khác của gia đình ông Phan Trọng Nguyên) không được cấp Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất mang đến chủ đầu tư. Mặc dù nhiên, từ năm 2010 đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa triển khai dự án, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đời sinh sống nhân dân, trong các số đó có mái ấm gia đình ông Nguyên.

*

Đồng chí Phạm Hồng quang quẻ - chủ tịch Sở chiến lược và Đầu tứ phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

*

Đồng chí Nguyễn ngôi trường Giang - giám đốc Sở tạo phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên tiếp công dân, chỉ huy Ban Nội chính Tỉnh ủy và các sở: kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên với Môi trường, Xây dựng, ubnd thành phố Vinh phần lớn thống nhất đề nghị, tách khu vực 2 của dự án có diện tích 467,3m2 chưa xong đền bù, gpmb ra ngoài phạm vi quy hoạch dự án chợ cầu Thông, giao ubnd thành phố Vinh cai quản lý, bảo vệ quy hoạch với theo vẻ ngoài của pháp luật.


*

Đồng chí trằn Ngọc Tú - chủ tịch UBND tp Vinh tuyên bố ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Trên các đại lý phân tích vượt trình chỉ đạo xử lý những nội dung liên quan đến dự án này của ubnd tỉnh, bạn hữu Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban hay vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực ubnd tỉnh nêu quan lại điểm, nếu khẳng định phương án này thì nên cần xem xét thu hồi cả khu vực 1 và quanh vùng 2 của dự án. Vì chưng phần diện tích khu vực 1 còn lại nếu thực hiện xây dựng chợ có khả năng sẽ bị hạn chế, không đáp ứng được quy mô cũng tương tự các điều kiện về môi trường.

Qua đó, đồng minh Lê Hồng Vinh đề nghị Hội đồng tiếp công dân giao ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì giao các sở, ngành tương quan rà thẩm tra lại tổng thể dự án tự đầu, tương tự như có phương án để hoàn trả kinh phí chủ chi tiêu đã ném ra để thường bù giải tỏa mặt bằng.

*

Đồng chí hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh giấc ủy, trưởng ban Nội bao gồm Tỉnh ủy tuyên bố ý kiến. Ảnh: Thành Duy

*

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban thường xuyên vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Kết luận phiên tiếp công dân, bí thư tỉnh giấc ủy Thái Thanh Quý ưng ý với quan liêu điểm các sở, ngành và giao Hội đồng tiếp công dân có thông tin về việc xử lý so với kiến nghị của công dân. Theo đó, ủy ban nhân dân tỉnh cần lãnh đạo các cơ quan tác dụng thực hiện mặt khác hai việc: trước hết là kiểm soát và điều chỉnh đưa 463,7m2 thoát khỏi phạm vi quy hoạch dự án chợ cầu Thông; đồng thời nên xem xét gồm dừng toàn cục dự án hay không?

*

Bí thư thức giấc ủy tỉnh nghệ an Thái Thanh Quý kết luận phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Bí thư tỉnh ủy giao Ban Nội chủ yếu Tỉnh ủy tham mưu đưa dự án này diện theo dõi, lãnh đạo của Ban chỉ huy cải cách hành chính tỉnh sẽ thành lập và hoạt động trong thời gian tới. Theo đó, Ban Nội thiết yếu Tỉnh ủy đề xuất tập hợp rất đầy đủ hồ sơ chuyển những cơ quan công dụng xem xét nắm rõ quá trình đầu tư của dự án; đặc biệt là chỉ rõ lý do vì sao dự án “treo” trong thời gian dài, nắm rõ trách nhiệm, năng lượng của chủ đầu tư, phần nhiệm vụ của cơ quan làm chủ Nhà nước…