3 Relative Clauses – Mệnh đề quan hệ nam nữ 7 bí quyết rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ8 Phân biệt cách dùng Who, Whom và Whose trong giờ anh8.4 khác nhau WHO, WHOM và WHOSE
Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó bao gồm thể bao gồm nhiều từ tốt có kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng làm giải say đắm rõ rộng về danh từ bỏ đứng trước nó.

Bạn đang xem: Công thức who whom which


The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 trong relative clause, nó lép vế “the woman” và dùng để xác định danh từ đó. Nếu quăng quật mệnh đề này ra họ vẫn bao gồm một câu trả chỉnh: 

The woman is my girlfriend.

Ví dụ

Bạn đã xem: công thức who whom which

Who

Làm công ty ngữ, thay mặt ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, đại diện ngôi trang bị vật, đụng vật

Bổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện mang lại chủ ngữ chỉ người, vật, đặc trưng trong mệnh đề quan lại hệ xác minh (who, which vẫn đang còn thê sử dụng được)

I don’t like the table that stands in the kitchen.


*

Gia sư giờ Anh online

Relative Clauses – Mệnh đề tình dục

Mệnh đề dục tình (mệnh đề tính từ) ban đầu bằng những đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay phần đông trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan tiền hệ dùng để bổ nghĩa mang đến danh trường đoản cú đứng trước nó.

I. Những đại từ quan lại hệ


1. WHO

– thống trị từ vào mệnh đề quan hệ

– thay thế sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O
*
Who sửa chữa thay thế cho danh trường đoản cú chỉ người

2. WHOM

– có tác dụng túc từ mang đến động từ vào mệnh đề quan tiền hệ

– thay thế cho danh tự chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

– quản lý từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ

– sửa chữa cho danh tự chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V
*
Which thay thế cho danh tự chỉ vật

4. THAT

– hoàn toàn có thể thay nắm cho địa điểm của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ tình dục quan hệ xác định

* các trường hợp thường được sử dụng “that”:

– lúc đi sau các hiệ tượng so sánh nhất

– lúc đi sau những từ: only, the first, the last

– khi danh tự đi trước bao gôm từ đầu đến chân và vật

– khi đi sau các đại tự bất định, đại từ lấp định, đại tự chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people và places that she had visited.

* các trường hòa hợp không sử dụng that:

– trong mệnh đề quan hệ không xác định


– sau giới từ

5. WHOSE

Dùng để chỉ tải cho danh trường đoản cú chỉ người hoặc vật, hay thay cho các từ: her, his, their, hoặc bề ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

Đại từ quan hệLoại danh từ gắng thếVai trò trong câu
Whochỉ ngườichủ từ
Whomchỉ ngườitúc từ
Whichchỉ vậtchủ từ giỏi túc từ
Thatchỉ tín đồ hay chỉ vậtchủ từ tuyệt túc từ
Whosechỉ ngườichỉ quyền sở hữu

Các trạng từ quan liêu hệ

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ nam nữ trong giờ đồng hồ Anh chỉ lý do, thường vậy cho nhiều for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to lớn school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go lớn school.

2. WHERE: thay thế từ chỉ khu vực chốn, thường cầm cố cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

 

3. WHEN: sửa chữa từ chỉ thời gian, thường nuốm cho từ bỏ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: vì you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

Các nhiều loại Mệnh đề quan hệ

Có hai các loại mệnh đề quan lại hệ: mệnh đề quan liêu hệ xác định và mệnh đề dục tình không xác định.

Mệnh đề quan liêu hệ khẳng định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng làm xác định danh trường đoản cú đứng trước nó. Mệnh đề xác minh là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được thực hiện khi danh trường đoản cú là danh từ bỏ không khẳng định và không cần sử dụng dấu phẩy phân làn nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề dục tình không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm thông tin về một người, một vật hoặc một vấn đề đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không duy nhất thiết phải gồm trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh trường đoản cú là danh từ khẳng định và được chia cách với mệnh đề chính bởi một hoặc hai lốt phẩy (,) hay dấu gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: nhằm biết bao giờ dùng mệnh đề quan hệ tình dục không xác định, ta chú ý các điểm sau:

– lúc danh từ nhưng mà nó xẻ nghĩa là 1 trong danh tự riêng

– khi danh từ mà nó bổ nghĩa là 1 tính từ sở hữu (my, his, her, their)

– lúc danh từ mà lại nó bổ nghĩa la một danh từ bỏ đi cùng với this , that, these, those

Một số xem xét trong mệnh đề quan liêu hệ

1. Nếu trong mệnh đề quan lại hệ tất cả giới từ thì giới từ rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ giới tính (chỉ áp dụng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come to lớn my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to lớn my birthday party, which makes me sad.

3. Ở vị trí túc từ, whom có thể được thay bởi who.

Ex: I’d lượt thích to talk khổng lồ the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan hệ xác minh , chúng ta có thể bỏ các đại từ quan tiền hệ có tác dụng túc từ:whom, which.


5. Các cụm từ bỏ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được dùng trước whom, which cùng whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Cách rút gọn mệnh đề quan tiền hệ

1. Mệnh đề tình dục được rút thành cụm phân từ
Mệnh đề dục tình chứa các đại từ quan tiền hệ quản lý từ who, which, that rất có thể được rút gọn gàng thành cụm bây giờ phân từ (V-ing) hoặc vượt khứ phân trường đoản cú (V3/ed).

* trường hợp mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm lúc này phân từ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door khổng lồ me are professors. → The couple living next door lớn me are professors.

* ví như mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề tiêu cực thì rút thành các quá khứ phân trường đoản cú (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.2. Mệnh đề tình dục được rút thành cụm động trường đoản cú nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ tình dục được rút thành các động từ nguyên mẫu mã (To-infinitive) lúc trước đại từ quan hệ tình dục có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player khổng lồ be admired.

Xem thêm: Đánh Giá Du Battery Saver Cho Android: Khắc Phục Sự Cố Về Pin Trên Android


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man khổng lồ be killed in this way.

+ The woman, who is very clever & beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever and beautiful is my aunt.

4. Loại quăng quật đại từ quan liêu hệ cùng to be trước một ngữ giới từ (một giới từ bắt đầu kết hợp với các danh từ bỏ theo sau)

Ví dụ:

+ The beaker that is on the counter contains a solution.

Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution.

Phân biệt phương pháp dùng Who, Whom cùng Whose trong tiếng anh

1. Giải pháp dùng Who

– Who được dùng như hình thức chủ từ khi từ đứng trước của chính nó là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man who spoke lớn you, is my father

Người đàn ông (người mà) đã thủ thỉ với anh là phụ vương tôi

The girls who serve in the siêu thị are the owner’s daughters

Những cô nàng (mà họ) giúp việc ở của hàng là phụ nữ ông chủ

* Chú ý: Sau who luôn luôn là động từ Verb

2. Biện pháp dùng Whom

– Whom được dùng như hình thức xẻ túc từ, khi từ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man whom you meet is my father

Người bọn ông, bạn mà anh gặp mặt là phụ vương tôi

The girls whom you saw are my sisters

Những cô nàng mà anh thấy là những chị bọn họ tôi

– vào văn nói bạn ta hay sử dụng who hoặc that nắm cho whom, hoặc phổ thông hơn nữa bỏ whom đi.

+ Ví dụ: Văn viết: The man whom you meet is my father

Văn nói: The man who you meet if my father

The man that you meet is my father

The man you meet is my father

– trong trường vừa lòng whom có tác dụng từ ngã túc cho 1 giới từ, lúc viết ta để giới trường đoản cú trước whom, khi nói tứ để giới trường đoản cú sau cùng, còn whom được sửa chữa thay thế bằng that hoặc quăng quật hẳn.

+ Ví dụ: Văn viết: The man to whom I spoke

Văn nói: The man that I spoke to

The man I spoke to.

* Chú ý: Sau whom là đại từ bỏ Subject

3. Bí quyết dùng Whose

– Whose được dùng như bề ngoài sở hữu bí quyết khi trường đoản cú đứng trước là công ty ngữ chỉ người

+ Ví dụ: The men whose houses were damaged will be compensated.

Những người có nhà của họ bị thiệt hại sẽ được bồi thường

Chú ý: Sau Whose là danh từ Noun, danh từ che khuất whose không lúc nào có mạo từ

Phân biệt WHO, WHOM cùng WHOSE

1. Phân biệt giải pháp dùng Who với Whose

– Sau who luôn là động từ còn sau whose phải là danh từ

 …N (person) + WHO + V + O

 …N (person) + WHOSE + N + V/S + V + O

Ví dụ: The woman who helped you is my English teacher

 Người phụ nữ giúp các bạn là thầy giáo dạy tiếng anh của tôi.

The man whose son in my class, is a doctor

 Người bầy ông có con trai học thuộc lớp tôi là 1 trong bác sĩ

2. Phân biệt giải pháp dùng Who cùng Whom

– Who làm công ty từ vào mệnh đề quan hệ và thay thế cho danh tự chỉ người.

 …N (person) + WHO + V + O

– Whom làm túc từ mang lại động từ trong mệnh đề quan hệ và thay rứa cho danh từ chỉ người.

 …N (person) + WHOM + S + V

+ Ví dụ: I told you about the woman who lives next door.

 Do you know the boy whose mother is a nurse?

 Bạn tất cả biết cậu bé bỏng mà người mẹ cậu ấy là một trong những y tá?

Bài tập về cách dùng Who, Whom với Whose

Bài 1: dứt câu với who, whom, whose

1) This is the man_____son is my friend.

2) Do you know the woman _____ name is White

3) The house _____ doors are yellow is mine

4) The girl _____ I lượt thích is you

* Đáp án:

1) This is the man whose son is my friend.

 Đây là người bầy ông mà nam nhi cuả ông ta là chúng ta cuả tôi

2) Do you know the woman whose name is White

 Bạn có biết người thanh nữ mà têncuả cô ta là White

3) The house whose doors are yellow is mine

 Căn nhà nhưng mà cưả cuả nó màu rubi là nhà cuả tôi

4) The girl whom I lượt thích is you

 Cô gái nhưng tôi ham mê là bạn

Bài 2: Hoàn thành câu cùng với Who hoặc Whom.

1) We are talking to lớn some peasants _____ we will help.

2) The pupils _____ were lazy in the past are trying lớn study hard.

3) The police arrested the man _____ many people admire.

4) The thief _____ I scolded stole my wallet.

* Đáp án:

1) Whom: We are talking lớn some peasants whom we will help.

 Chúng tôi thì thầm với vài bạn nông dân (những tín đồ mà) cửa hàng chúng tôi sẽ giúp.

2) Who: The pupils who were lazy in the past are trying lớn study hard.

 Các em học viên (những em mà) trước đó lười học tập giờ đang cụ gắng chăm chỉ học.

3) Whom: The police arrested the man whom many people admire.

 Cảnh liền kề đã bắt giữ người bọn ông (người mà) có khá nhiều người thần tượng.

4. Whom: The thief whom I scolded stole my wallet.

 Tên trộm (người mà) tôi chửi đã đánh cắp ví của tôi

Bài 3: chấm dứt câu cùng với Who hoặc Whose.

1) They will kill the people _____ participate in the trip.

2) The knight _____swords are long have been defeated.

3) The scientists _____ are researching a new machine have died.

4. They have destroyed the terrorists _____ plan is to demolish the tower.

* Đáp án

1) Who: They will kill the people who participate in the trip.

 Họ sẽ gần cạnh hại những người dân tham gia chuyến đi

2) Whose: The knight whose swords are long have been defeated

 Người hiệp sĩ fan mà bao gồm thanh kiếm dài đã biết thành đánh bại.

3) Who: The scientists who are researching a new machine have died.

 Những công ty khoa học những người dân mà đã nghiên cứu máy bộ mới đã qua đời.

4. Whose: They have destroyed the terrorists whose plan is to demolish the tower.