Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn nắm được khá đầy đủ những kỹ năng và kiến thức liên quan mang đến Câu dữ thế chủ động - Câu bị động


Ngữ Pháp trọng điểm | Unit 3: Active/ Passive - chủ Động Bị Động

I. Cấu trúc câu bị động

Câu chủ động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

 

(Chủ ngữ + dạng của rượu cồn từ “to be” + Động từ sống dạng phân tự 2)

Câu dữ thế chủ động ở dạng thì nào, chúng ta chia cồn từ “to be” theo đúng dạng thì đó. Họ vẫn bảo đảm an toàn nguyên tắc công ty ngữ số nhiều, cồn từ khổng lồ BE được chia ở dạng số nhiều... 

Ví dụ:

They planted a tree in the garden. (Họ đang trồng một cái cây ở vào vườn.)

S1 V O

➤ A tree was planted in the garden (by them). 

(Một cái cây được trồng ở trong vườn (bởi họ).) lưu ý: “By them” bao gồm thể bỏ đi vào câu.

Bạn đang xem: Cách dùng câu chủ động

 

Nếu là loại động từ tất cả 2 tân ngữ, mong nhấn mạnh vào tân ngữ nào fan ta đưa tân ngữ kia lên quản lý ngữ nhưng thông thường chủ ngữ hợp lí của câu thụ động là tân ngữ loại gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book khổng lồ him = He was given a book (by me).

*** lưu ý chung:

1. Nếu S vào câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => được loại bỏ trong câu bị động

Ví dụ: Someone stole my motorbike last night. (Ai đó rước trộm xe lắp thêm của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe trang bị của tôi đã bị lấy trộm đêm qua.)

2. Nếu là người hoặc đồ gia dụng trực tiếp gây ra hành vi thì dùng "by", dẫu vậy gián tiếp gây ra hành động thì sử dụng "with"

II. Thay đổi câu dữ thế chủ động sang tiêu cực trong thì tiếng Anh (Tense)

Công thức chuyển câu dữ thế chủ động sang câu bị động các bạn học theo bảng dưới đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

S + am/is/are + P2

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + P2

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

S + have/has + been + P2

Quá khứ đơn

S + V(ed/Ps) + O

S + was/were + P2

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + P2

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

S + had + been + P2

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

S + will + be + P2

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

S + will + have + been + P2

Tương lai gần

S + am/is/are going to lớn + V-infi + O

S + am/is/are going khổng lồ + be + P2

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

S + ĐTKT + be + P2

 

Dưới đấy là cách đưa từ thể chủ động sang thể tiêu cực cho 12 dạng thì trong giờ Anh. Ví dụ vận dụng với động từ "buy" (mua) sẽ giúp các bạn có tầm nhìn tổng quan độc nhất vô nhị nhé:

Dạng thì

Thể nhà động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu

Buy ( Mua)

Bought

Dạng lớn + verd

To Buy

To be bought

Dạng V-ing

Buying

Being bought

Dạng V3/V-ed

 

 

Thì bây giờ đơn

Buy

Am/is/are bought

Thì lúc này tiếp diễn

Am/is/are buying

Am/is/are being bought

Thì bây giờ hoàn thành

Have/has buying

Have/has been buying

Thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn

Have/ has been buying

Have/has been being bought

Thì thừa khứ đơn

bought

Was/ were bought

Quá vật dụng tiếp diễn

Was/were buying

Was/were being bought

Quá khứ hoàn thành

Had bought

Had been bought

Quá khứ ngừng tiếp diễn

Had been buying

Had been being bought

Tương lai đơn

Will buy

Will be bought

Tương lai tiếp diễn

Will be writing

Will be being bought

Tương lai hoàn thành

Will have bought

Will have been bought

Tương lai chấm dứt tiếp diễn

Will have been buying

Will have been being bought

 

Các bước biến đổi từ câu dữ thế chủ động sang câu bị động

Bước 1: Xác định tân ngữ trong câu chủ động, chuyển thành công ty ngữ câu bị động.

Bước 2: Xác định thì (tense) trong câu chủ động rồi chuyển động từ về thể thụ động như trả lời ở trên.

Bước 3: Chuyển đổi chủ ngữ vào câu chủ động thành tân ngữ thêm “by” phía trước. Những nhà ngữ không xác định bạn cũng có thể bỏ qua như: by them, by people….

*

Công thức gửi câu chủ động sang bị động

Ví dụ:

My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

John invited Fiona to lớn his birthday tiệc ngọt last night.

➤ Fiona was invented khổng lồ John"s birthday các buổi tiệc nhỏ last month

Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

*

*** xem xét khi đưa sang câu bị động

1. Các nội động từ (Động từ không yêu cầu 1 tân ngữ nào) không được dùng ở bị động.

Ví dụ: My leg hurts.

2. Đặc biệt khi công ty ngữ chịu trách nhiệm chính của hành động cũng ko được gửi thành câu bị động.

The US takes charge (Nước Mỹ nhận lãnh trách nhiệm)

Nếu là fan hoặc thiết bị trực tiếp tạo ra hành vi thì dùng by mà lại nếu là vật gián tiếp khiến ra hành vi thì cần sử dụng with.

The bird was shot with the gun.The bird was shot by the hunter.

3. Trong một số trong những trường hòa hợp to be/to get + P2 trọn vẹn không sở hữu nghĩa thụ động mà với 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, trường hợp mà nhà ngữ đang chạm mặt phải.

Could you please check my mailbox while I am gone.

He got lost in the maze of the town yesterday.

Chỉ bài toán chủ ngữ tự làm cho lấy

The little boy gets dressed very quickly.

- Could I give you a hand with these tires.

- No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts.

4. Phần đông sự thay đổi về thời cùng thể đều nhằm vào cồn từ khổng lồ be, còn phân trường đoản cú 2 duy trì nguyên.

to be made of: Được làm bằng (Đề cập đến cấu tạo từ chất làm bắt buộc vật)

Ví dụ: This table is made of wood

to be made from: Được tạo sự từ (đề cập đến việc vật liệu bị đổi khác khỏi trạng thái ban sơ để tạo sự vật)

Ví dụ: Paper is made from wood

to be made out of: Được làm bởi (đề cập mang lại quá trình tạo sự vật)

Ví dụ: This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs và milk.

to be made with: Được làm với (đề cập cho chỉ một trong số nhiều chất liệu làm cần vật)

Ví dụ: This soup tastes good because it was made with a lot of spices.

5. Phân minh thêm về kiểu cách dùng marry với divorce vào 2 thể: dữ thế chủ động và bị động.

Khi không tồn tại tân ngữ thì fan Anh ưa cần sử dụng get maried với get divorced trong dạng informal English.

Lulu & Joe got maried last week. (informal)

➤ Lulu and Joe married last week. (formal)

After 3 very unhappy years they got divorced. (informal)

➤ After 3 very unhappy years they dovorced. (formal)

Sau marry và divorce là một tân ngữ thẳng thì không có giới từ: To mary / divorce smb

She married a builder.

Andrew is going lớn divorce Carola

To be/ get married/ lớn smb (giới từ “to” là bắt buộc)

She got married lớn her childhood sweetheart.

He has been married to Louisa for 16 years & he still doesn’t understand her.

III. Các dạng vào câu bị động

1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi nhì tân ngữ như: give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động.

Ví dụ 1:

 I gave him an apple. (Tôi đã đến anh ấy một trái táo.)

O1 O2

➤ An táo bị cắn was given lớn him. (Một quả táo đã được trao mang đến anh ta.)

➤ He was given an apple by me. (Anh ta đã được tôi trao cho một trái táo)

Ví dụ 2: He sends his relative a letter. 

➤ His relative was sent a letter.

➤ A letter was sent to his relative (by him)

2. Thể bị động của những động tự tường thuật

Các cồn từ tường thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: nhà ngữ; S": nhà ngữ bị động

O: Tân ngữ; O": Tân ngữ bị động

Câu nhà động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S" + V" + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + to V"

People say that he is very rich.→ He is said to be very rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S" + V"

People say that he is very rich.

Xem thêm: Ghi Nhớ Và Phân Biệt Cách Dùng Almost Và Most Of, The Most, Almost, Và Mostly

→ It"s said that he is very rich.

Câu nhờ vả với những động từ have, get, make có thể được đảo sang câu tiêu cực với cấu trúc

3. Câu dữ thế chủ động là câu nhờ vả

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.→ Thomas has a cup of coffee boughtt by his son. (Thomas nhờ nam nhi mua 1 cốc cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + to V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.→ Her hair is made to lớn cut by the hairdresser.(Suzy nhờ thờ có tác dụng tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + khổng lồ V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone) 

Shally gets her husband khổng lồ clean the kitchen for her. → Shally gets the kitchen cleaned by her husband. (Shally nhờ chồng dọn giúp công ty bếp)

 

4. Câu dữ thế chủ động là câu hỏi

- Thể tiêu cực của câu hỏi Yes/No

Câu nhà động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S" + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room? → Is your room cleaned(by you)?(Con đang dọn phòng không đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S" + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook lớn my desk?→ Can you notebook be brought to my desk?(Em rất có thể mang vở lên nộp mang lại tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S" + be + V3/-ed + by + O"?

Can you move the chair? → Can the chair be moved(Chuyển loại ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S" + been + V3/-ed + by + O"?

Has she done her homework? → Has her homeworkbeen done (by her)? (Con bé xíu đã làm bài tập xong xuôi chưa?)

5. Tiêu cực với những động trường đoản cú chỉ quan tiền điểm, ý kiến

Một số đụng từ chỉ quan tiền điểm chủ kiến thông dụng là: think/say/suppose/believe/consider/report…

(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi bạn nghĩ anh ta mang cắp tiền của bà bầu anh ta.)

➤ It is thought that he stole his mother’s money.

➤ He is thought khổng lồ have stolen his mother’s money.

6. Bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan liêu là các động từ chỉ nhận thức của nhỏ người như: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving. (nhìn/xem/nghe… ai đó đang làm gì)Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm cái gi và chỉ thấy 1 phần của hành động hoặc 1 hành vi đang ra mắt bị 1 hành vi khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football. (Anh ta nhìn thấy họ vẫn đá bóng.)

➤ They were watched playing football. (Họ được nhìn thấy vẫn đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V. (nhìn/xem/nghe ai đó có tác dụng gì)Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm những gì từ đầu mang đến cuối.

Ví dụ:

- I heard her cry. (Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤ She was heard lớn cry. (Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

7. Câu dữ thế chủ động là câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động: V + O + …Bị Động: Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your pen be put down. (Bỏ cây cây bút xuống)

- Thể che định:

Chủ động: Do not + V + O + …Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: bởi vì not take this item. → Let this item not be taken. (Không lấy thành phầm này)

*

IV. BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG

Để rèn luyện kỹ năng và kiến thức thể tiêu cực trong giờ Anh họ đã học ở trên. Hiện nay các bạn cùng làm một vài bài tập sau cùng hãy kiểm tra lại đáp án bài xích tập đã làm cho ở bên dưới nhé! ( giữ ý: ko xem đáp án trước lúc làm bài xích tập)

Bài 1: gửi câu sau sang câu bị động

1. Was this beautiful dress bought by Mary?

2. These old pictures won"t be hung in the living room(by me).

3. This factory wasn"t built (by the Greens) during the Second World War.

4. This house và these cars are going to lớn be painted for Chrismas day by the Greens.

5. The new president will be interviewed on TV (by tsome people).

6. How many languages are spoken in Canada(by them)?

7. Have above sentences been finished?

Bài 2: chuyển câu sau quý phái câu bị động

1. John gets his sister to lớn clean his shirt.

2. Anne had had a friend type her composition.

3. Rick will have a barber cut his hair.

4. They had the police arrest the shoplifter.

5. Are you going khổng lồ have the shoemaker repair your shoes?

6. I must have the dentist check my teeth.

7. She will have Peter wash her car tomorrow.

8. They have her tell the story again.

Bài 3: mang đến dạng đúng của hễ từ trong ngoặc

1. Toshico had her car (repair) .............. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) ..................her paper.

3. We got our house (paint) .................. Last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) ................... A composition.

5. Mark got his transcripts (send)................... Lớn the university.

6. Maria is having her hair (cut) ......................... Tomorrow.

7. Will Mr. Brown have the porter (carry)...........................his luggage lớn his car?

V. Đáp án

Bài 1:

1. Was this beautiful dress bought by Mary?

2. These old pictures won"t be hung in the living room(by me).

3. This factory wasn"t built (by the Greens) during the Second World War.

4. This house và these cars are going lớn be painted for Chrismas day by the Greens.

5. The new president will be interviewed on TV (by tsome people).

6. How many languages are spoken in Canada(by them)?

7. Have above sentences been finished?

Bài 2: 

1. John gets his shirt cleaned.

2. Anne has had her composition typed.

3. Rick will have his hair cut.

4. They had the shoplifter arrested.

5. Are you going to have your shoes repaired?

6. I must have my teeth checked.

7. She will have her car washed tomorrow.

8. They have the story told again.

Bài 3:

1. Repaired

2. To type

3. Painted

4. Write

5. Sent

6. Cut

7. Carry 

Trên đấy là kiến thức bài học kinh nghiệm về câu bị động trong tiếng Anh hi vọng sẽ giúp các chúng ta cũng có thể học giờ đồng hồ Anh được kết quả hơn! trường hợp trong quy trình học chúng ta có bất kể thắc mắc hay trở ngại gì chớ quên bình luận dưới nội dung bài viết để được nhóm ngũ gia sư và chăm môn Anh ngữ Ms Hoa hỗ trợ nhé! ^^