Trong nội dung bài viết chúng tôi vẫn giúp chúng ta tìm hiểu giải pháp dùng với phân biệt bí quyết dùng like, alike, similar cùng the same1. LikeNghĩa: (giới từ) tương tự (như), trái nghĩa: unlike.Cấu trúc:a.Be + like + N (danh từ)Ví dụ:
This hat is lượt thích that hat.Cái mũ này giống dòng mũ kia.b.N + lượt thích + NI have a hat like yours.Tôi có một chiếc nón giống mẫu của bạnc.like + N, + mệnh đềLike his father, he is a teacher.Giống như cha mình, anh ấy là một trong những giáo viên.

Bạn đang xem: Cách dùng similar và same


*

Cấu trúc: luôn đứng một mình, sống sau hai danh tự (noun) hoặc danh từ số các (plural noun)Ví dụ:This hat and that one are alikeCái nón này và chiếc mũ kia tương tự nhau.They tried to lớn treat all their children alikeHọ cố gắng đối xử với tất cả những đứa con trẻ như nhau.Lưu ý: Không sử dụng Alike đứng trước một danh từ
3.SIMILAR TO
Nghĩa: (tính từ) tương tựCấu trúc: không “to” nếu similar đứng một mình hoặc “similar + to lớn + N/Pronoun”Ví dụ:Your hat is similar lớn mine. (mine = my hat)Mũ của người tiêu dùng tương tự nón của tôi.4.THE SAMENghĩa: tương tự nhauCấu trúc: The same as + N/The same +noun+as…/The same + N.Ví dụ:An’s salary is the same as mine = An gets the same salary as meLương của An bởi lương của tôi.We go to lớn the same schoolChúng tôi học cùng trường.
1.Lan and Trang have the same books 2.Lan and Trang have similar books 3.Lan & Trang have different books 4.Their books are the same 5.Their books are similar 6.Their books are different
Notice: the always goes before sameThe same, similar cùng different sử dụng như tính từLưu ý: the luôn luôn đứng trước same
10. She is the same age as my mother.11. My shoes are the same kích cỡ as yours.A noun may come between the same & as, asin 10.Một danh từ rất có thể đứng thân the same cùng as như câu 10 cùng 11
12. My pen is like your pen.13. My pen and your pen are alike.

Xem thêm: Cách Dùng Collagen Lựu Dạng Bột, Bột Collagen Lựu Đỏ Bio Cell Hàn Quốc 30 Gói


Notice in 12 end l3:noun + be like + nounnoun and noun + be alikeChú ý câu 12 và 13:Danh từ+ be like+ Danh từDanh từ & danh từ+ be alive
14. She looks lượt thích her sister.15.It looks like rain.16.It sounds tikethunder.17.This material feels lượt thích silk.18.That smells like gas.19.This chemical tastes lượt thích salt.20.Stop acting like a fool.21.He seems lượt thích a nice fellow.In addition to following be, like also follows certain verbs, primarily those dealing with the senses.

22. The twins look alike.23.We think alike.26.My sister & I talk alike.27.The little boys are dressed alike.


The twins are … in looks but not in personalityThese three photographs are almost … .She’s … her sister.Her ideas are quite … mine.I want a shirt that’s … the one in the window.His eyes is …his father.His father và he are ….What’s that noise? It sounds … a baby crying.Although they are brother, they don’t look ….
Previous Post

Tieng Anh cho người mới bắt đầu bài về thể thao

Next Post

Một số cụm từ với cửa hàng ( siêu thị till drop, cửa hàng around và shuts up shop


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường nên được khắc ghi *

Bài viết liên quan