Ta cần sử dụng both, neither, either đã chỉ ra mối contact giữa 2 bạn hoặc 2 vật. Cách sử dụng ví dụ sẽ được trình bày chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây.Bạn đang xem: cách dùng none of với neither of

1. Cách dùng Both (of)

Both tức là “cả hai”. Both có thể được dùng làm đại từ, chỉ 2 vật nhưng ta vẫn nhắc tới.

Bạn đang xem: Cách dùng neither và none

Ví dụ:

A: vì chưng you want the xanh shirt or the red one? B: I’ll buyboth(= the blue shirt & the red shirt = both shirts)

Both X & Y

Cụm tự này tương tự với Not only X but also Y (không chỉ X mà hơn nữa cả Y).

Both… and… có thể dùng với tính từ: Both + Adjective + và + Adjective

Ví dụ:

He’sbothtallandhandsome.I’mbothhappyandconfused at the same time!I have had a long, hard day & I’mbothtiredandhungry.

Both… and… có thể dùng với danh trường đoản cú số ít: Both + Noun + và + Noun

Ví dụ:

She speaks both English and Arabic.They have both a cát and a dog.He is both an actor and a director.

Both cũng hoàn toàn có thể dùng cùng với danh từ bỏ số nhiều: Both + plural noun

Ví dụ:

She speaksboth languages.

Both tuyệt Both of?

Both/Both of không không giống nhau nhiều về nghĩa tuy vậy Both of thịnh hành hơn trong giờ đồng hồ Anh Mỹ.

Both (of) đứng trước từ hạn định (my, his, these, the…) với danh tự số nhiều: Both (of) + determiner + plural noun

Ví dụ:

Both (of) my friends arrived late to lớn class.Both of the wheels wobble too much.A prize was given to both of the players.

Khi sử dụng Both (không bao gồm of), ta vứt mạo trường đoản cú the.

Ví dụ:

Both oftheparents were nervous.Both parents were nervous.

Khi dùng Both với đại tự làm té ngữ sinh sống số những (us, them), ta đề xuất giới từ of trước đại từ: Both of + Object Pronoun

Ví dụ:

He has invited both us. (sai)He has invited bothofus. (đúng)I’ll take bothofthem. (đúng)I need khổng lồ speak lớn bothofyou. (đúng)

Ta có thể dùng Both sau đó 1 đại từ ngã ngữ sinh hoạt số nhiều: Verb + Object Pronoun + both.

Ví dụ:

I hope they inviteus both(= I hope they inviteboth of us)Do you needthem both? (= bởi vì you needboth of them)The teacher sentthem bothto the principal’s office.

Both đi sau hễ từ to lớn be (hoặc trợ đụng từ như have hoặc động từ khuyết thiếu): lớn be + Verb.

Ví dụ:

He isboth intelligent & agile.My sister và Iare bothready for the trip.Wewere bothhappy with our exam results.My parentscan bothspeak French.Theyshould bothtry harder.My brotherswould bothbe shocked if they knew the truth.

Both đi trước các động trường đoản cú khác: Both + các động trường đoản cú khác.

Nếu gồm một trợ đụng từ đi kèm, Both đã đứng giữa: Trợ hễ từ + Both + Verb.

Ví dụ:

Weboth wantedto stay in bed & not go khổng lồ work.Theyboth likedthe surprise.My parentsboth workin the same building.Theyhaveboth studieda lot.

Both mang nghĩa đậy định.Ta không cần sử dụng Both trong cấu trúc phủ định. Cầm cố vào đó, ta lựa chọn Neither.

Ví dụ:

Both of them are not ready (sai)Neitherof them are ready (đúng)

2. Bí quyết dùng Neither (of)

Neither tức thị “không tính năng này mà cũng không cái kia”. Neither là từ có nghĩa che định và đi kèm theo với cồn từ số ít ở thể khẳng định.

Neither X nor Y

Neither… nor… giữ lại vai trò là liên từ. Đây là cụm từ trái lập của Both… and…

Nếu đụng từ đi sau cụm từ này, cồn từ sẽ phân tách ở số ít.

Ví dụ:

NeitherJohnnorFred likes doing the dishes. (= “Both John and Fred don’t like doing the dishes”)I wantneitherthe red shirtnorthe blue shirt.Ineithersmokenordrink.

Neither được sử dụng với vai trò từ hạn định – determiner trước một danh từ số ít: Neither + singular nound

Ví dụ:

Neither team wanted lớn lose.That tennis game was very close. Neither player had a clear advantage.

Xem thêm: Hướng Dẫn 3 Cách Dùng Microsoft Equation 3.0, Trình Soạn Thảo Phương Trình

Neither parent knew about the accident.

Có thể cần sử dụng Neither of trước 1 từ bỏ hạn định (my, his, these, the…) với danh từ bỏ số nhiều: Neither of + determiner + plural noun.

Ví dụ:

Neither of my friends came khổng lồ class today.Neither of the parents understood what the baby was trying lớn say.Neither of our cars has enough petrol so we have to take the bus.

Khi cần sử dụng Neither of + đại từ (you, us, them), ta nên giới từ Of trước đại từ: Neither of + Pronoun.

Nếu sau nhiều từ này có động từ thì yêu cầu chia động từ sống số ít.

Ví dụ:

The present is for neitherofus.Neitherofthem is married.Neitherofus expected lớn be fired.

Neither thường được sử dụng như một phần của câu vấn đáp ngắn lúc 1 người nói điều gì đó mang nghĩa phủ định cùng bạn ưng ý với họ.

Ví dụ:

A: I have never been lớn SwitzerlandB: Neither have I.A: I don’t want khổng lồ go.B: Neither bởi vì I.

Neither cũng hoàn toàn có thể được áp dụng độc lập.

Ví dụ:

A: Would you like a blue tie or a green tie?B: Neither. (= Neither tie)

3. Neither vs Either

Có thể sử dụng Either với cồn từ đậy định để sửa chữa thay thế Neither với đụng từ khẳng định.

Ví dụ:

Ihave neithertime nor moneyIdon’thaveeithertime or money.


*

Ảnh: English Learn Site

3. Cách dùng Either (of)

Either tức là “hoặc cái này hoặc mẫu kia”. Either đi kèm theo với đụng từ số ít ở thể khẳng định và đa phần được dùng trong câu hỏi hoặc câu bao phủ định.

Either X or Y

Either… or… được dùng như một liên tự - conjunction. Ý nghĩa của nó là miêu tả sự thay thế và/hoặc gạn lọc giữa 2 thiết bị (đôi khi nhiều hơn thế 2). Động từ đi kèm theo phải phân chia ở số ít.

Ví dụ:

EitheryouorJohn has lớn finish the report before 5pm.You can haveeitherthe red shirtorthe blue shirt. (= but not both)Eitheryou leave the building noworI gọi the security guards.

Either được sử dụng như từ hạn định – determiner trước danh trường đoản cú số ít: Either + singular Noun.

Ví dụ:

There are only two options và I’m not interested ineitherfilm.A: vày you want it ready for Thursday or Friday? B:Eitherday is fine for me.

Có thể dùng Either of trước 1 trường đoản cú hạn định (my, his, these, the…) và 1 danh từ số nhiều: Either of + determiner + plural noun.

Ví dụ:

We’ve been dating for 6 months và I haven’t meteitherof her parents.I haven’t readeitherof these books.I don’t wanteitherof those apples. Vì you have one that is not rotten?

Khi cần sử dụng Either + đại trường đoản cú làm bổ ngữ (you, us, them), ta buộc phải giới tự OF trước đại trường đoản cú đó.

Either + of + Pronoun

Ví dụ:

I don’t think he is going lớn invite eitherofus.A: Which photo bởi vì you prefer? B: I don’t like eitherofthemI think I left my keys và wallet at the office. I don’t want to đại bại eitherofthem.

Either cũng hoàn toàn có thể được cần sử dụng độc lập. Nó có nghĩa là lựa chọn nào thì cũng được. Đôi khi, nó đi kèm theo với đại tự “one”.

Ví dụ:

A: Would you lượt thích a coffee or a tea?B: Either (one). (= I don’t mind if it’s coffee or tea, both alternatives are fine – Tôi không đon đả là trà tuyệt cà phê. 2 lựa chọn đa số ổn)

Either có thể được cần sử dụng ở cuối một câu lấp định lúc bạn gật đầu với điều đậy định mà fan nào đó vừa nói. Nghĩa của Either sinh sống đây giống như too hoặc also (được dùng ở thể khẳng định).

Ví dụ:

A: I wasn’t thirsty. B: I wasn’t either. (You cannot say “I wasn’ttoo”)A: I’ve never been khổng lồ Portugal. B: I haven’t either.A: I didn’t go to class yesterday. B: I didn’t either

4. đối chiếu either/ neither / both vs any/ none/ all

Dưới đấy là các lấy ví dụ như để đối chiếu either / neither / both (hai thứ) và any / none / all (nhiều rộng hai).