Nội dung bài bác viết: mô tả và bí quyết tính hàm SLOPE trong Microsoft Excel. biện pháp dùng hàm SLOPE vào Microsoft Excel. Viết lịch trình java tính hàm SLOPE trong excel.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm slope trong excel

1. Bộc lộ và cách làm tính hàm SLOPE trong Microsoft Excel

diễn đạt

Hàm SLOPE trả về độ dốc của mặt đường hồi quy tuyến tính trải qua các điểm dữ liệu (x, y) trong known_y"s và known_x"s. Độ dốc là khoảng cách dọc phân tách cho khoảng cách ngang giữa bất kỳ nhị điểm nào trên đường đó, là tỉ lệ cầm cố đổi dọc theo đường hồi quy.

Cú pháp


vào đó:

known_y"s: Bắt buộc. Mảng hoặc Range tất cả kiểu dữ liệu dạng số hoặc date. known_x"s: Bắt buộc. Mảng hoặc Range tất cả kiểu dữ liệu dạng số hoặc date.

cách làm tính

*

vào đó:

x: là các phần tử của known_x"s. averageX: là giá trị trung bình của known_x"s. y: là các thành phần của known_y"s. averageY: là cực hiếm trung bình của known_y"s.

2. Cách dùng hàm SLOPE vào Microsoft Excel

Ví dụ:

*

Trong lấy ví dụ như trên:

phương pháp Mô tả hiệu quả
B6 = SLOPE(A2:A4, B2:B4) Độ dốc của con đường hồi quy tuyến đường tính qua những điểm tài liệu tại A2:A4 với B2:B4. -0.714285714
E6 = SLOPE(D2:D4, E2:E4) Độ dốc của mặt đường hồi quy đường tính qua những điểm dữ liệu tại D2:D4 và E2:E4. -0.714285714

Bạn lưu ý thấy rằng Range(A2:A4) và Range(D2:D4) tương đương với nhau. Bởi vì B6 và E6 trả về quý giá giống nhau.

Khi quý giá của known_x"s hoặc known_y"s là kiểu date thì nó sẽ được quy thay đổi sang hình dáng số trước lúc tính slope. Với quy mong giá trị date nhỏ tuổi nhất bằng 1.0 tính theo đơn vị chức năng ngày.

3. Viết công tác java tính hàm SLOPE vào excel

Đề bài: Viết công tác java tính hàm SLOPE trong excel. Cùng với known_x"s là 1 trong mảng các số và known_y"s là một trong những mảng các giá trị tất cả kiểu date.

tạo nên hàm lớp common chứa các phương thức tính slope cùng phương thức đổi khác dạng các mục date thành dạng list các số:


package vn.chuyenly.edu.vn;import java.text.ParseException;import java.text.SimpleDateFormat;import java.util.ArrayList;import java.util.Date;import java.util.List;public class Common { public static final long MILLI_SECOND_PER_DAY = 60 * 60 * 24 * 1000; public static final String DATE_FOMART = "MM/dd/yyyy"; /** * tinh slope theo cong thuc slope=∑(x-averageX)(y-averageY)/∑(x-averageX)^2 * trong do: averageX la gia tri trung binh cua listX * averageY la gia tri trung binh cua listY * *
param listY: danh sach so thuc *
param listX: danh sach so thuc *
return slope cua listX va listY *
throws ParseException */ public static float slope(List listY, menu listX) throws ParseException float averageX; float averageY; float totalX = 0; float totalY = 0; float totalAX_AY = 0; float totalAX_AX = 0; int i; // tinh tong cot x va y for (i = 0; i : danh sach so thuc *
throws ParseException */ public static list parseDateToFloats(List listStrDates) throws ParseException danh sách listDates = new ArrayList(); list listY = new ArrayList(); // phan tich string thanh date listDates = parseStringToDates(listStrDates); Date minDate = listDates.get(0); // tim min date for (Date date : listDates) if (minDate.getTime() > date.getTime()) minDate = date; // chuyen doi date thanh so thuc voi quy uoc min date (day) = 1.0 for (Date date : listDates) listY.add((float) ( (date.getTime() - minDate.getTime()) / MILLI_SECOND_PER_DAY) + 1.0F); return listY; /** * phan tich menu string thanh list date * *
param listStrDates: list date dang string *
return menu *
throws ParseException */ public static menu parseStringToDates(List listStrDates) throws ParseException menu listDates = new ArrayList(); SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat(DATE_FOMART); for (String strDate : listStrDates) listDates.add(dateFormat.parse(strDate.trim())); return listDates;
chế tạo ra lớp Test.java


Kết quả:


Xem thêm: Cách Dùng Ủ Trắng Luvstar - Sữa Tắm Trắng Da Luvstar Body Tone Up Cream

-0.7142857
bài bác tập Java - Liệt kê số Fibonacci nhỏ tuổi hơn n cùng là số yếu tắc
bài bác tập Java - Đếm số từ vào một chuỗi
Recent Updates sắp tới Tết 2023 Rồi! - Còn bao nhiêu ngày nữa là mang đến tết 2023?Java Swing - bài bác tập quản lý sinh viên trong javaLinkedList trong javaArrayList vào javaBài tập java tất cả lời giảiSử dụng Javascript vào HTMLToán tử lốt 2 chấm (::) trong Java 8Lambda Expression - Biểu thức Lambda vào java 8Bài tập Java - bố trí nhanh (Quick Sort) vào JavaBài tập Java - sắp xếp chèn (Insertion Sort) vào JavaBài tập Java - bố trí nổi bong bóng (Bubble Sort) trong JavaBài tập làm chủ sinh viên vào JavaHashSet trong java
chuyenly.edu.vn on facebook
học tập VBA Excel trực tuyến

*

Danh Sách bài học kinh nghiệm
học Java | Hibernate | Spring học tập Excel | Excel VBA học Servlet | JSP | Struts2 học tập C | C++ | C# học Python học SQL


bài xích Tập Có giải thuật

bài xích tập Java bài bác tập C bài bác tập C++ bài xích tập C# bài tập Python lấy ví dụ Excel VBA


thắc mắc Phỏng Vấn

201 thắc mắc phỏng vấn java 25 câu hỏi phỏng vấn servlet 75 câu hỏi phỏng vấn jsp 52 thắc mắc phỏng vấn Hibernate 70 thắc mắc phỏng vấn Spring 57 thắc mắc phỏng vấn SQL


Scroll back to vị trí cao nhất