Thì bây giờ hoàn thành (Present Perfect) là 1 trong 12 thì cơ bản của ngữ pháp tiếng Anh. Nếu muốn học giỏi tiếng anh bạn cần biết và sáng tỏ rõ với những thì khác. Ở bài viết này Step Up sẽ hướng dẫn đầy đủ cho chúng ta cấu trúc, giải pháp sử dụng, dấu hiệu nhận ra và bài tập thực hành rèn luyện. Không chỉ là vậy, trong từng cách áp dụng Step Up sẽ bổ sung cả mẹo phân biệt và các lưu ý cùng với từng trường hợp đặc trưng để chúng ta học không thiếu thốn và hiểu kiến thức thì lúc này hoàn thành tốt nhất.

Bạn đang xem: Cách dùng của thì htht


1. Định nghĩa thì hiện tại Hoàn Thành

Thì lúc này hoàn thành được sử dụng để diễn tả về một hành vi đã xong cho tới thời điểm này mà ko bàn về thời gian diễn ra hành động đó.


2. Kết cấu thì bây giờ Hoàn Thành

1. Câu khẳng định

S + have/ has + PII.

– trong đó:

* S (subject): chủ ngữ

* Have/has: trợ đụng từ

* PII: hễ từ phân từ bỏ II (Quá khứ phân từ)

Nếu chủ ngữ là I/ We/ You/ They + have

Nếu chủ ngữ là He/ She/ It + has

Ví dụ:

– She has lived here since I was born. (Cô ấy vẫn sống ở chỗ này từ khi tôi sinh ra.)

– She has taught Spanish for 3 years. (Cô ấy đã dạy giờ Tây Ban Nha khoảng 3 năm.)

– We have encountered many difficulties while working on that project. (Chúng tôi đã gặp mặt phải không hề ít khó khăn khi làm dự án công trình đó.)

2. Câu bao phủ định

S + haven’t/ hasn’t + PII.

(haven’t = have not, hasn’t = has not)

Ví dụ:

– I haven’t met each my mom for a long time. (Tôi sẽ không chạm chán mẹ vào một thời hạn dài rồi.)

– She hasn’t come back his hometown since 2010. (Cô ấy không quay lại quê hương của bản thân từ năm 2010.)

– He hasn’t mastered French, but he can communicate. (Anh ấy không chuyên nghiệp tiếng Pháp tuy nhiên anh ấy hoàn toàn có thể giao tiếp.)

3. Câu nghi vấn

Have/Has + S + PII?

Trả lời: Yes, S + have/ has.

No, S + haven’t / hasn’t.

Ví dụ:

– Have you ever travelled to Finland? (Bạn vẫn từng du ngoạn tới Phần Lan lúc nào chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t.

– Has she started the task? (Cô ấy đã ban đầu với nhiệm vụ chưa?) -> Yes, she has./ No, she hasn’t.

– Have you finished your housework? (Bạn đã kết thúc việc công ty chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t

*

7. Diễn tả một hành động, vụ việc đã xảy ra nhiều lần trong vượt khứ.

They have seen this contract two times. (Họ đã xem bạn dạng hợp đồng này hai lần.)He has researched three market & is working with on another one. (Anh ấy đã phân tích được ba thị trường và đang thường xuyên với thị trường tiếp theo).

Lưu ý : Ở trong những thì giờ đồng hồ Anh, thì hiện tại hoàn thành và thì thừa khứ đơn là 2 thì vào tổng tất cả những thì giờ Anh có thể các bạn dễ bị lầm lẫn về cách sử dụng. Vậy đề nghị cần lưu ý thật kỹ để khi sử dụng thì tiếng Anh thật hợp lý tương ứng với từng văn cảnh nhé!


4. Vệt hiệu nhận ra thì hiện tại Hoàn Thành

Mỗi mục ngữ pháp giờ Anh đều sẽ có những dấu hiệu nhận thấy khác nhau để hoàn toàn có thể áp dụng phù hợp. Với thì lúc này hoàn thành, vào câu các bạn sẽ có các từ, cấu tạo sau để nhận biết:

4.1. Những từ nhận biết thì bây giờ hoàn thành

– just, recently, lately: sát đây, vừa mới

– already: rồi

– before: trước đây

– ever: vẫn từng

– never: chưa từng, không bao giờ

– yet: chưa (dùng mang lại câu tủ định với câu hỏi)

– for + N – quãng thời gian: trong tầm (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 3 months: trong vòng 3 tháng

– since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1977, since March, …)

– so far = until now = up to now = up lớn the present: cho tới bây giờ

 – in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: vào …. Qua ( Ví dụ: During the past 5 years: trong 5 năm qua)

– đối chiếu hơn tuyệt nhất + thì lúc này hoàn thành

This is the first (second/only…) time + thì bây giờ hoàn thành

Ví dụ:

This is the first time I have eaten Banh ngươi in Vietnam. (Đây là lần thứ nhất tôi được ăn uống Bánh Mì ở Việt Nam.)This is the best champaign I have ever drink. ( Đây là loại sâm panh ngon nhất nhưng tôi từng uống.)This is the most delicious cake I have ever eaten. (Đây là món bánh ngon độc nhất tôi từng ăn.)This is the most memorable experience I have had in my life. (Đây là kỉ niệm lưu niệm nhất cơ mà tôi tất cả trong cuộc đời.)

– all day, all night, all my life (cả ngày, cả đêm, cả cuộc đời).

4.2. Vị trí của các trạng từ trong thì hiện nay tại dứt

– already, ever, just, never: sau “have/ has” đồng thời đứng trước rượu cồn từ phân tự II.

– already: cũng có thể đứng sinh hoạt cuối câu.

Ví dụ:

I have just go out. (Tôi vừa mới ra ngoài).

– yet: vị trí đứng ở cuối câu và được dùng trong câu nghi vấn hoặc bao phủ định.

Ví dụ:

He hasn’t told his family about that problem yet. (Anh ta vẫn chưa kể với mái ấm gia đình anh ta về điều này đâu).

– so far, recently, lately, up to lớn present, up lớn this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: hoàn toàn có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ:

I have checked this report recently. (Tôi kiểm tra phiên bản báo cáo này cách đây không lâu rồi).

Xem thêm: Such Trong Tiếng Anh Cấu Trúc Và Cách Dùng So Trong Câu, Cách Dùng Because, Because Of Và So


tải về 12 THÌ TIẾNG ANH – Tổng đúng theo cấu trúc, phương pháp dùng, lốt hiệu nhận ra 12 THÌ để áp dụng vào những chủ điểm thi tuyển và tiếp xúc thực tế

5. Bài bác tập thì bây giờ Hoàn Thành

Bài tập 1: bài xích tập thì hiện tại hoàn thành với vệt hiệu nhận ra có thực hiện since cùng for

I …..(study) Vietnamese for the last 20 years. We…..(known) each other for 5 years. I…..(sleep) for 3 minutes now. How long you ….(learn) Japanese? I….( learn) it since 2015. She….(buy) that xe đạp for 4 months. I…..(sleep) for a long time. We…..(live) here since 2018. He already…..( read) that blog for 2 months.

Đáp án:

Have studied Have known Have slept Have….learnt/ have learnt Has bought Have slept Have lived Has read

Bài tập 2: Viết lại câu cùng với thì lúc này hoàn thành

I started cooking for the dinner 2 hours ago. This morning I was expecting a message. Now I have it. Dan didn’t have a beard before. Now he has a beard. The temperature was 22 degrees. Now it is only 15. My English wasn’t very good. Now it is better. Kim is looking for her key. She can’t find it.

Đáp án

I have cooked for the dinner for 2 hours. The message has arrived. Dan has grown a beard. The temperature has fallen. My English have improved. Kim has lost his key.

Bài tập 3: kết thúc câu với lưu ý cho sắn

1. A: vì you know where Kirito is?

B: Yes, …..

(I/just/see/him)

2. A: What time is Beruno leaving?

B: …..

(the/already/leave)

3. A: What’s in the newspaper today?

B: I don’t know …..

(I/not/read/it yet)

4. A: Is Ngoc coming to the cinema with us?

B: No, …..

(she/already/see/the film)

5. A: Are your friends here yet?

B: Yes, …..

(they/just/arrive)

6. A: What does Tom think about your plan?

B: …..

(we/not/tell/him yet)

Đáp án: 

1. Yes, I’ve just seen him

2. She’s already left

3. I haven’t read it yet

4. No, he’s already seen the film

5. Yes, they’ve just arrived.

6. We haven’t told him yet

Bài 4: Đọc với viết lại câu với từ just, yet and already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says ‘Can I speak to lớn John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts to lớn take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going to lớn a hotel tonight. You phone to seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone to lớn reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place lớn live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where lớn go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went khổng lồ the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

Đáp án:

2. He’s just gone out

3. I haven’t finished yet

4. I’ve already done it

5. Have you found a place khổng lồ live yet?

6. I haven’t dicided yet

7. He’s just come back

Bài 5: lựa chọn dạng đúng của hễ từ vào ngoặc

I (walk) ……………. 10km alreadyI (walk) ……………. 10km last weekI (be) ………………… late four times this week

Đáp án:

have walkedwalkedhave been

Bài 6: bài tập chuyển đổi thì hiện nay tại xong sang quá khứ đơn

She hasn’t written to lớn me since March. -> The last time …Mrs.Linh has taught the children in that remote village for two years -> Mrs.Linh started …Nhi and Bin have been married for seven years. -> It’s seven years …He hasn’t written lớn me for years. -> It’s years …He hasn’t had a swim for four years. -> He last …

Đáp án:

The last time she wrote khổng lồ me was in March.Mrs.Linh started lớn teach the children in that remote village two years ago.It’s seven years since Nhi and Bin were married.It’s years since he wrote to lớn me.He last had a swim was four years ago.
1000 Khoá phạt âm IPA trên tiện ích Hack não Pro – cụ chắc 90% toàn bộ phiên âm đặc trưng nhất trong giờ đồng hồ Anh chỉ với sau 4 giờ. Rộng 205.350 học viên vẫn tự tin há miệng to phát âm nhờ vào tranh thủ 15 phút tự học tập mỗi ngày.

Với toàn cục kiến thức về thì bây giờ hoàn thành (Present Perfect) và bài xích tập thực hành trên đây, Step Up tin rằng chúng ta đã nắm rõ và có thể vận dụng trơn tuột tru khi thực hiện ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, kết phù hợp với vốn từ bỏ vựng của chính bản thân mình bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể giao tiếp lạc quan với người bản xứ.