Append querytrong access là một trong query hành vi dùng để nối tài liệu vào cuối một bảng gồm sẵn.

Bạn đang xem: Cách dùng append query trong access

Các bước tiến hành append query:

Bước 1: sản xuất một truy vấn vấn mới

*

Bước 2: Chọn đầy đủ bảng gia nhập truy vấn làm tài liệu nguồn từ cửa sổ ShowTable

*

Bước 3: đưa từ Select query thanh lịch Append query.

*

Và lựa chọn bảng nên thêm tài liệu ở Table name

*

Bước 4: kiến tạo query.

*

+ Chọn các trường đề xuất lấy vào lưới sql ở cái Field.

Xem thêm:

+ chọn cách sắp xếp dữ liệu tương xứng trên mẫu Sort

+ chọn trường bắt buộc thêm vào trong dòng Append to.

+ Điều kiện vào dòng xoáy Criteria.

Bước 5: Lưu cùng chạy query. Khi chạy access đã hỏi bạn có muốn thêm thông tin vào bảng đã lựa chọn ở cách 3 hay không? -> Yes nhằm thực thi.


Related items


*

sinh sản bảng trong Access


Rate this item
*

công việc tạo form trong access


Rate this item
*

chỉ dẫn trộn thư trong word - Mail Merge


Rate this item
*

ĐỊNH DẠNG CÓ ĐIỀU KIỆN trong EXCEL


Rate this item
*

Trắc nghiệm chứng từ CNTT nâng cao


Rate this item

MỚI NHẤT


quan liêu TÂM