Vụ án 24 ngày giữa đại dương - nhãi nhép giới sống sót và đạo đức

Anh
Tàu đắm, 4 thuỷ thủ lênh đênh bên trên xuồng cứu nạn suốt 24 ngày và ai sẽ yêu cầu chết nhằm "giúp" hầu như người sót lại được sống khi thiếu vật ăn. Ba người kia bao gồm phạm tội giết người hay không?


Fg
Zg
K24agm4GPa
Q6HSQ" alt="*">